txtMenuT.jpgtxtMenuB.jpgtxtAnkieta.jpg

Kończą się wakacje, wracamy do szkoły. Co Ty na to?

Pokaż wyniki
txtAnkietaB.jpg
Logo BIP
http://www.gdansk.pl/

SUS Ocenianie Kształtujące

Jesteś tu: » Strona główna » Programy i projekty » SUS Ocenianie Kształtujące

SUS Ocenianie Kształtujące


UBIEGAMY  SIĘ O TYTUŁ „SZKOŁY UCZĄCEJ  SIĘ"


Nasza szkoła od trzech lat uczestniczy w programie „Szkoły uczącej się". Jest to program prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko - Amerykańską Fundację Wolności.

 

 

 

Uczestniczą w nim szkoły aktywne, odważne i zdecydowane przeprowadzić skuteczne zmiany, które doprowadzą do poprawy jakości i efektywności działania  oraz nauczania.

 

Nadszedł czas, żeby zaprezentować pracę naszej szkoły, przygotowujemy się do tzw. panelu koleżeńskiego, który będzie podsumowaniem naszej pracy.

Jednak przypomnijmy jak wyglądała nasza SUS-owska droga.

Trzy lata temu zaczęliśmy stosować wybrane elementy oceniania kształtującego (ok) na lekcjach. Formułowaliśmy cele w języku zrozumiałym dla ucznia, pod koniec lekcji sprawdzaliśmy, czy cel został osiągnięty. Zadawaliśmy pytania kluczowe oraz podawaliśmy nacobezu ( na co będę zwracać uwagę) przed sprawdzianami.

Nacobezu jest doskonałą informacją, co konkretnie będzie podlegało ocenie. W klasach I- III podajemy je każdego dnia przed rozpoczęcie lekcji, natomiast w klasach IV- VI jest ono podawane z odpowiednim wyprzedzeniem przed sprawdzianami i pracami klasowymi. Należy dodać, że nacobezu     w klasach starszych uczy także, jak wybierać najważniejsze informacje    z określonej partii materiału.

Niektórzy nauczyciele próbowali się też zmierzyć z najistotniejszym elementem oceniania kształtującego- oceną kształtującą, która służy do tego,  aby uczeń uświadomił sobie, co zrobił dobrze, a co źle i jak może poprawić swoją pracę. Ocena kształtująca różni się zasadniczo od oceny sumującej  ( stopnia; oceny, która obecnie funkcjonuje w szkole) tym, że zamiast cyfry, uczeń, otrzymuje szczegółową słowną lub pisemną informację, która powinna zwierać cztery elementy:

- wyszczególnienie i docenienie pozytywnych stron pracy ucznia,

- odnotowanie tego, co wymaga poprawienia,

- wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić swoją pracę,

- wskazówki, w jakim kierunku powinien dalej pracować.

 

Tak oto rozpoczęliśmy realizację I modułu, w którym odbyło się wiele szkoleń rady pedagogicznej, dyrektora oraz wybranych liderów. Troje nauczycieli uczestniczyło w kursie internetowym.

- „Pamiętam, że udział w pierwszym szkoleniu zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Spotkanie było bardzo dobrze przygotowane i ciekawie prowadzone. To był owocnie spędzony czas"- taką opinię wyraziła jedna z nauczycielek uczestniczących w szkoleniu.

W ramach doskonalenia zawodowego prowadziliśmy lekcje koleżeńskie, podczas których mogliśmy  w praktyce zaprezentować i zaobserwować różne sposoby stosowania OK- eja. Lekcje pokazowe były poprzedzone wspólnym opracowywaniem scenariuszy, dyskusjami w zespołach zadaniowych, mającymi na celu stworzenie wzorcowych lekcji uwzględniających ocenianie kształtujące.  Zebrane materiały z zajęć gromadziliśmy w banku scenariuszy znajdującym się w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej naszej szkoły. Podczas rad pedagogicznych zwykle poświęcamy czas na omawianie spraw związanych z Ok- ejem.

II moduł nadal służył doskonaleniu pracy szkoły. Analizowaliśmy mocne i słabe strony naszej pracy, wdrażaliśmy ocenianie kształtujące, mając też na celu zaangażowanie jak największej liczby nauczycieli. Samodzielnie wybraliśmy cele :

1.     Nauczyciele stosują wybrane elementy oceniania kształtującego.

2.     Rodzice w większym stopniu współpracują ze szkołą.

Określiliśmy wskaźniki, których pomiar miał za zadanie kontrolować realizację zadań i podjęliśmy odpowiednie działania, aby osiągnąć kryterium sukcesu.

Zdajemy sobie sprawę, że wśród nauczycieli trudno znaleźć tych, którzy podejmą się dodatkowej pracy, jest wielu sceptyków, nie widzą możliwości poprawienia efektów swojej pracy. Jednak wśród nas jest wielu, którzy świadomie myślą o procesie nauczania, stawiają w centrum ucznia i jego osiągnięcia i ta grupa wdraża skuteczne metody nauczania, do których należy ocenianie kształtujące.

Widzimy efekty naszej pracy, dostrzegają je też rodzice, którzy zwracają uwagę na przydatność nacobezu. Uczniowie lubią nowoczesne techniki pracy z uczniem. Lubią Rundę bez przymusu ( nauczyciel zadaje pytanie i prosi każdego ucznia o odpowiedź, ci, którzy nie chcą lub nie umieją odpowiedzieć mogą powiedzieć „pas"; wówczas nauczyciel zadaje pytanie kolejnemu  uczniowi), która sprawia, że słabszy uczeń nie czuje się gorszy, a z czasem nawet włącza się do lekcji i próbuje odpowiedzieć na pytanie. Runda bez przymusu likwiduje irytujący śmiech w klasie, pojawiający się, gdy uczeń słabszy czegoś nie wie.

Dostrzegamy, że rodzice z większym entuzjazmem włączają się w pilotowanie nauki swoich dzieci, ponieważ również wiedzą, z czego odpytać dziecko np. przed sprawdzianem. W ten sposób udało nam się chociaż częściowo zaangażować większe grono rodziców w proces nauczania.

Również wzrosła liczba rodziców, którzy z własnej inicjatywy zaoferowali pomoc. Jest to dla nas bardzo ważne, gdyż coraz większa liczba takich rodziców sprawia, iż współodpowiedzialność za funkcjonowanie szkoły, budowanie jej wizerunku w środowisku rozkłada się na kilka podmiotów. Rodzice przez swoją zaangażowanie stają się współgospodarzami.

Korzystając z doświadczenia innych szkół wprowadziliśmy zeszyty kontaktowe, w których przekazujemy rodzicom informacje dotyczące terminów sprawdzianów i zakresu wiedzy.

Trzymajcie za nas kciuki, 15 kwietnia odbędzie się najważniejsze spotkanie, podczas którego mamy nadzieję otrzymać tytuł Szkoły uczącej się.

Natalia Lach, Bożena Zgłobicka

Wykorzystano materiały ze strony www.ceo.org.pl